نمایشگاه صنعت ساختمان عمان Oman Big Show ( در تاریخ 2019-مارچ-27-25)