حضور شرکت توما در نمایشگاه صنعت دیرگداز هتل المپیک تهران آبان ماه 1398

ایستاده از راست: آقای مهندس لقمانی (مدیر عامل محترم شرکت فرآورده‌های نسوز ایران)، آقای مهندس رحمانی (مدیر عامل محترم توما)، آقای مهندس زاویه (مدیر کل انجمن نسوز ایران)