در تاریخ (2018- اکتبر) نمایشگاه صنعت و تولید قطر International Products Exhibition and Conference (IPEC)